regulamin konkursowy

Celem konkursu jest promowanie młodych artystów.

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zwanym
dalej w Regulaminie: Konkursem, organizowanym w ramach II Ogólnopolskiego
Biennale Malarstwa Lubelska Wiosna.
2. W konkursie biorą udział Artyści zwani dalej w Regulaminie: Uczestnikami.
3. Konkurs ma na celu promowanie młodych artystów.
4. Konkurs organizowany jest przez:
a) Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, instytucję kultury wpisaną do Rejestru
Instytucji Kultury Województwa Lubelskiego pod nr 14, z siedzibą: plac Teatralny 1,
20-029 Lublin, NIP 712-343-77-49, zwanej dalej: Organizatorem lub CSK.
b) Instytut Sztuk Pięknych Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Al. Kraśnicka 2b 20–718 Lublin, NIP: 712-010-36-92,
reprezentowanym przez: prof. dra hab. Krzysztofa Szymanowicza – Dyrektora
Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie zwanej dalej:
Organizatorem, łącznie zwanymi dalej: Organizatorami.
5. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się w trybie biennale.
6. Wybrane przez Jury Konkursu, zwanym dalej w Regulaminie: Jury prace zostaną
zaprezentowane w przestrzeniach galeryjnych i otwartych Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie podczas wystawy pokonkursowej, zwanej dalej: Wystawą, która
odbędzie się w dniach:
Wernisaż wystawy: 31 marca 2023 roku, o godzinie: 18:00
Zamknięcie wystawy: 7 maja 2023 roku.

§2
Warunki udziału w konkursie

1. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie Uczestnicy, którzy prześlą kartę zgłoszeniową spełniającą wymogi określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie obywatele polscy oraz obywatele
innych państw, którzy mieszkają i tworzą w Polsce oraz są absolwentami dowolnego kierunku artystycznego na dowolnej uczelni wyższej w Polsce, a ich twórczość mieści się w obszarze szeroko pojętego malarstwa.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które nie ukończyły 35 roku życia.
4. Zgłaszane prace nie mogą przekroczyć 2 metrów długości przy dłuższej krawędzi pracy oraz muszą być wykonane własnoręcznie przez Uczestnika Konkursu.
5. Do Konkursu Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac, z tym, że obrazy wieloelementowe będą traktowane jako jedna praca, przy czym całość nie może przekroczyć 2 metrów przy najdłuższej krawędzi.
6. Do Konkursu należy zgłaszać nienagradzane wcześniej na konkursach prace
malarskie w dowolnej technice, powstałe po 1 stycznia 2021 roku.
7. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wypełniają kartę zgłoszeniową załączoną
do Regulaminu (załącznik numer 1). Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz
z odręcznym podpisem Uczestnika (format: pdf lub jpg) musi być dostarczony
wyłącznie drogą elektroniczną na adres:lubelska.wiosna23@csklublin.pl
8. Do karty zgłoszeniowej muszą zostać dołączone barwne fotografie zgłaszanych
prac na neutralnym tle. Przesłane pliki powinny zostać opisane zgodnie ze
schematem: imię, nazwisko, tytuł pracy, rok powstania, technika, wymiary (w formacie jpg. lub tiff. od 5 – 12 MB).
9. Wypełnioną kartę należy przesłać najpóźniej do dnia 3 marca 2023 roku wraz
z potwierdzeniem opłaty wpisowej w wysokości 100 PLN na rzecz kosztów organizacyjnych.
10. Opłatę wpisową należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej:
bilety.spotkaniakultur.com wraz z wypełnieniem danych osobowych. Dokument
zapłaty wygenerowany automatycznie na podany adres mailowy. Dowód wpłaty
należy dostarczyć wraz z załącznikiem numer 1. Opłatę wpisowej można również
dokonać na miejscu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w kasie Sklepiku
Kulturalnego CSK (godziny otwarcia: 10:00 – 18:00) na poziomie 0, dowód wpłaty
należy dostarczyć wraz z załącznikiem numer 1.
11. Przesłanie karty zgłoszeniowej do udziału w Konkursie – Załącznik nr 1 jest
równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Załącznik numer 1 opatrzony
jest również oświadczeniem/zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Wystawy, którą należy własnoręcznie podpisać i wysłać wraz z kartą zgłoszeniową.
12. Przyjmowane będą jedynie czytelne i kompletnie wypełnione drukowanymi literami
bądź elektronicznie karty zgłoszenia. Pozostałe zostaną odrzucone na etapie
weryfikacji zgłoszeń.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w harmonogramie
Wystawy po uprzednim powiadomieniu o tym wszystkich Uczestników biorących
udział w Wystawie.
14. Uczestnik zgłaszający prace do udziału w Konkursie, zobowiązane jest ponadto
do przestrzegania przepisów technicznych, przeciwpożarowych i innych
obowiązujących na terenie budynku CSK.
15. Zgłoszenie dokonane po terminie, niespełniające warunków określonych w Regulaminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

§3
Jury

1. Oceny zgłoszeń dokona Jury powołane przez Organizatorów w skład, którego
wchodzą: Kinga Nowak, Zbigniew Rogalski, Marcin Zawicki, Mariusz Drzewiński, Sławomir Toman – przewodniczący.
2. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Prace Jury są niejawne; Jury nie ma obowiązku ujawniać informacji z przebiegu
obrad.
4. Jury na podstawie nadesłanych zgłoszeń i załączonych materiałów poglądowych
(materiały graficzne, opisowe) dokona oceny prac i wskaże listę zakwalifikowanych
do Wystawy Uczestników.
5. Lista zakwalifikowanych prac zostanie opublikowana najpóźniej w dniu 13 marca
2023 na stronie internetowej: https://lubelskawiosna.csklublin.pl

§4
Wystawa

1. Uczestnicy zakwalifikowani przez Jury do udziału w Wystawie zobowiązują się
udostępnić zgłoszone prace Organizatorom w celu ekspozycji wystawy
prezentowanej w ramach II Biennale Malarstwa Lubelska Wiosna.
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Wystawie jest dostarczenie przez
Uczestnika prac do siedziby CSK na własny koszt i odpowiedzialność
w nieprzekraczalnym terminie 22 marca 2023 r. (Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie, plac Teatralny 1, 20-029 Lublin) z dopiskiem Lubelska Wiosna 2023 r.
3. Prace winny być nadsyłane w trwałych opakowaniach, które będą powtórnie użyte
przy transporcie zwrotnym. Na opakowaniu muszą znaleźć się również: imię
i nazwisko uczestnika, tytuł pracy, technika oraz wymiary pracy.
4. Prace, które zostaną przesłane lub dostarczone po tej dacie zostaną zwrócone na
koszt i odpowiedzialność Uczestnika konkursu z udziałem firmy kurierskiej.
5. W przypadku wieloelementowych prac Organizatorzy proszą o załączenie rysunków
technicznych, szczegółowej instrukcji montażu. Jeśli nie zostaną przesłane precyzyjne instrukcje montażu, uznaje się, że uczestnik wyraża zgodę na aranżację pracy według koncepcji Organizatorów.
6. Nadesłane prace powinny być przygotowane do montażu.
7. Dostarczone prace muszą zawierać odpowiedni opis oraz oznaczenie co do
kierunku ekspozycji pracy – oznaczone na rewersie pracy wraz z imieniem,
nazwiskiem, tytułem, rokiem powstania, techniką i wymiarami.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac zakwalifikowanych do
wystawy w szczególności, jeżeli dostarczona praca nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub nie jest tożsama z nadesłanym uprzednio zgłoszeniem.
O odrzuceniu pracy Organizatorzy niezwłocznie poinformują Uczestnika,
uzasadniając pisemnie swoją decyzję. Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do odbioru pracy na swój własny koszt i ryzyko.
9. Praca Uczestnika nie może być wycofana z Wystawy przed terminem zakończenia
ekspozycji.
10. Uczestnik po zakończeniu wystawy w terminie od 11 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r. winien odebrać zgłoszone prace na własny koszt i odpowiedzialność. Odbiór
winien nastąpić osobiście lub za pośrednictwem zamówionej przez Uczestnika firmy
kurierskiej z tym, że odbiór ten może nastąpić w dni robocze do godziny 17:00.
Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.
11. Organizatorzy nie dają gwarancji ubezpieczenia pracy podczas ich zwrotu.
Uczestnik może dobrowolnie ubezpieczyć prace.
12. Prace nie odebrane w wyznaczonym terminie lub których Uczestnik nie zlecił ich
odbioru firmie kurierskiej przechodzą na własność CSK.
13. Każdy z Uczestników, którego prace zakwalifikowano do wystawy otrzyma: plakat,
katalog oraz kartę wolnego wstępu na wystawę wraz z osobą towarzyszącą przez
cały okres trwania wystawy. Wyżej wymienione materiały, które nie zostaną odebrane przez uczestników w dniu otwarcia wystawy będą dołączone do wysyłki zwrotnej prac.

§5
Laureaci

1. Jury podczas posiedzenia wybierze Laureatów konkursu. Nagrodzone prace będą
wybierane spośród zakwalifikowanych do prezentacji na Wystawie.
2. Werdykt Jury ogłoszone zostaną w dniu otwarcia wystawy.
3. Jury przyzna nagrody. Łączna pula nagród wynosi 100 tys. zł:
a) Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 30 tys. zł,
b) Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego: 25 tys. zł,
c) Nagroda Prezydenta Miasta Lublin – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023: 25 tys. zł,
d) Nagroda Dyrektora CSK: 20 tys. zł.
4. Laureaci nagród zobowiązują się do przekazania na własność CSK jednej pracy do
Kolekcji CSK w Lublinie, na zasadach określonych w odrębnej umowie.

§6
Prawa autorskie i majątkowe

1. Przystępując do Konkursu (poprzez zgłoszenie) Uczestnik oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem pracy i przysługują mu wszystkie autorskie prawa
majątkowe i osobiste;
b) praca nie stanowi utworu zależnego, plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
c) autorskie prawa majątkowe do pracy nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.
2. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanej do Konkursu pracy oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatorów ze wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.
3. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
4. Uczestnicy dodatkowo oświadczają, że występując na nagraniach z Wystawy nie będą dochodzić od Organizatorów wynagrodzenia, w tym w szczególności
wynagrodzenia za rozpowszechnianie ich wizerunku na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania wybranych fragmentów nagrań w celach
promocyjnych Organizatorów, Wystawy.
5. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatorów jego imieniem
i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz wizerunkiem oraz zrzeka się
jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań w celach
promocyjnych Organizatorów, Wystawy.

§7
Działania promocyjne

 1. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej licencji do korzystania
  z przekazanej w zgłoszeniu dokumentacji pracy (opisu, ilustracji, fotografii
  i innych) do realizacji wszelkich działań związanych z promocją Organizatorów, ich partnerów.
 2. Uczestnik, nadsyłając pracę, udziela Organizatorom prawa do wystawiania jej
  w ramach
 3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatorów z dokumentacji fotograficznej,filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej pracę zgłoszoną doKonkursu, wykonanej przez Organizatorów lub na jego zlecenie w czasie wystawy.
 4. Organizatorzy mają nieograniczone praworozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, Internecie, wydawnictwach, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach,sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikującychartykuły dotyczące II Biennale Malarstwa Lubelska Wiosna
  w zakresie związanym z promocją.
 6. Licencje oraz zgody opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych, na czasnieokreślony i bezpłatnie.

§8
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Organizatorzy informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Spotkania Kultur
w Lublinie, plac Teatralny 1, 20-029 Lublin oraz Instytut Sztuk Pięknych Wydział
Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Al. Kraśnicka 2b
20–718 Lublin.
2. Wszelkie wnioski lub pytania dotyczące własnych danych osobowych można
kierować pod adresem: iod@spotkaniakultur.com czyli na adres Inspektora
Ochrony Danych wyznaczonego przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz Wystawie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest art.
6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. – RODO) mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby,
której dane dotyczą.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach
określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania
Konkursu oraz Wystawy, natomiast dane Laureatów będą przechowywane przez
okres wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Uczestnik Konkursu oraz Wystawy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Uczestnik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych
osobowych naruszone zostały przepisy ich dotyczące.
9. Dane Uczestnika będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: pracownikom i współpracownikom CSK, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać
swoje obowiązki oraz podmiotom uznanym za odbiorców danych na postawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

§9
Postanowienia końcowe

 1. 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych
  w postanowieniach niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą właściwe przepisy
  prawa polskiego.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, przerwania lub
  odwołania Wystawy z ważnych przyczyn, jeżeli realizacja Wystawy stanie się
  niemożliwa lub w znacznym stopniu utrudniona z uwagi na działania siły wyższej,
  a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej
  lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub innej przyczyny mającej wpływ
  na realizację Wystawy.
  3. Organizatorzy mają prawo do każdorazowej zmiany niniejszego Regulaminu w trybie
  właściwym dla jego przyjęcia.
  4. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
  Regulaminu.
  5. Wprowadzane zmiany będą każdorazowo podawane do publicznej wiadomości
  w sposób powszechnie przyjęty dla Organizatorów.
  6. Wszelkie spory rozstrzygane będą na drodze polubownej, a w sytuacji braku
  porozumienia, właściwym będzie właściwy rzeczowo Sąd dla Organizatora- CSK.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania Zarządzenia przez Dyrektora Centrum
  Spotkania Kultur w Lublinie.

< po kliknięciu karta zgłoszenia pobierze się automatycznie