regulamin konkursowy

Celem konkursu jest promowanie młodych artystów.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu „LUBELSKA WIOSNA”są:

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR w Lublinie (CSK),
INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH UMCS w Lublinie (ISP UMCS).

 1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i odbywa się w trybie biennale.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć obywatele polscy oraz obywatele innych państw, którzy nie przekroczyli 35-go roku życia, mieszkają i tworzą w Polsce, są absolwentami dowolnego kierunku artystycznego na dowolnej uczelni, a ich twórczość mieści się w obszarze szeroko pojętego MALARSTWA.
 3. Na pierwszą edycję konkursu można zgłaszać (nie nagradzane wcześniej) prace malarskie w dowolnej technice powstałe po 1 stycznia 2019. Dłuższa krawędź jednej pracy nie może przekraczać 2 metrów.
 4. Można zgłosić maksymalnie 3 prace. Obrazy wieloelementowe będą traktowane jako jedna praca, przy czym całość nie może przekroczyć 2 metrów najdłuższej krawędzi.
 5. Każda praca powinna być opatrzona opisem: Imię Nazwisko, Tytuł, rok powstania, technika, wymiary.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie polega na przesłaniu do dnia 15-go lutego 2021 roku drogą elektroniczną na adres CSK następujących materiałów:

– skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (zał. Nr 1, co jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu),
– dobrej jakości zdjęcia prac zawierających w nazwie pliku numer i opis taki jak w karcie zgłoszenia (JPEG od 5MB do 10MB, można przesłać po kilka zdjęć każdej pracy dla lepszego ich zobaczenia),
– krótka nota biograficzna (do 1000 znaków),
– zdjęcie artysty (JPEG do 5MB),
– potwierdzenie wpłaty w wysokości 100 zł na rzecz kosztów organizacyjnych.

 1. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy zgłaszający prace do konkursu zobowiązani są ponadto do przestrzegania przepisów technicznych, przeciwpożarowych i innych obowiązujących na terenie budynku CSK.
 3. Na podstawie nadesłanych materiałów Jury dokona kwalifikacji prac do wystawy.
 4. Lista prac zakwalifikowanych do wystawy będzie upubliczniona na stronach internetowych organizatorów, a ich autorzy zostaną o tym poinformowani i poproszeni o dostarczenie przygotowanych do ekspozycji prac na koszt własny w terminie do 10-go marca 2021 roku do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 5. Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać w terminie 30 dni. Istnieje możliwość wysłania prac na koszt odbiorcy, po uprzednim ustaleniu z Organizatorem. Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie lub których odesłania Uczestnik nie zlecił na swój koszt przechodzą na własność CSK.
 6. Laureaci nagród zobowiązują się do przekazania na własność CSK jednej pracy do Kolekcji CSK w Lublinie.
 7. Każdy z uczestników wystawy finałowej otrzyma jeden egzemplarz katalogu, plakat i zaproszenie.

II. Nagrody i Jury

 1. Pula nagród wynosi 45 tys zł, w tym Grand Prix i trzy równorzędne nagrody regulaminowe:
  – Grand Prix – Nagroda Ministra KiDN – 15 tys zł,
  – I Nagroda regulaminowa – 12 tys zł,
  – II Nagroda regulaminowa – 10 tys zł,
  – III Nagroda regulaminowa – 8 tys zł.

2. Jury w składzie: Tomasz Ciecierski, Mariusz Drzewiński, Marta Kołakowska, Maria Poprzęcka, Wilhelm Sasnal, Sławomir Toman – przewodniczący, dokona wyboru prac do wystawy i przyzna nagrody

III. Dane kontaktowe

Nr konta do wpłat Centrum Spotkania Kultur w Lublinie:
83 1020 3147 0000 8802 0103 9171

W tytule przelewu należy podać:
„Opłata wpisowa LUBELSKA WIOSNA – Imię i Nazwisko”

– adres do nadsyłania zgłoszeń: lubelskawiosna@spotkaniakultur.com
– adres dostarczenia prac na wystawę: CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE, 20-029 LUBLIN, PLAC TEATRALNY  1,

telefon kontaktowy:
(81) 441 56 09

strona internetowa konkursu: www.lubelskawiosna.spotkaniakultur.com

IV. Warunki wystawy

 1. Wystawa będzie eksponowana w siedzibie Organizatora – CSK, w przestrzeniach ogólnodostępnych  takich jak: Galeria Wystaw Czasowych +1 oraz Galeria Wystaw Czasowych -1

2. Otwarcie wystawy Organizator – CSK planuje na 19 marca 2021 roku.

3. Zamknięcie wystawy Organizator planuje na 16 kwietnia 2021 roku.

4. Zgłoszonych do wystawy prac nie można wycofać przed jej zakończeniem.

V. Prawa autorskie i majątkowe

 1. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich oraz dóbr osobistych i prawa do prywatności osób trzecich.
  1. Uczestnicy oświadczają, że:
   1) prace zgłoszone do konkursu nie naruszają praw majątkowych autorskich oraz praw autorskich osobistych innych osób,
   2) zgłoszone prace nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa karnego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwaleń w formie zdjęć oraz nagrań dokumentujących prace i wykorzystywania ich w celach promocji oraz dla potrzeb działalności statutowej Organizatorów, w szczególności Organizatorzy mają prawo do udostępniania zdjęć i nagrań w celach promocyjnych, rozpowszechniania tych utrwaleń, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, kart pamięci, pamięci flash, DVD, Blu-ray, w ramach sieci multimedialnych, w portalach społecznościowych, w  tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie; wykorzystywanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego działalności, a także przedmiotów jego własności.
 2. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych bez jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć i nagrań, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć w celach promocyjnych Organizatora, konkursu i wystawy.

VI. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej także jako RODO) Organizator informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, plac Teatralny 1, 20-029 Lublin.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@spotkaniakultur.com
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO mówiący że: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Dane osobowe Uczestnika konkursu, dla którego została wyrażona zgoda na przetwarzanie będą przechowywane przez okres trwania konkursu (i wystawy), natomiast dane osobowe Laureata Konkursu będą przetwarzane również po jego zakończeniu zgodnie z Regulaminem Konkursu.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż podczas przetwarzania podanych przez niego danych osobowych naruszone zostały przepisy dotyczące ich ochrony.
 9. Dane Uczestnika będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym: pracownikom i współpracownikom CSK oraz IPS UMCS, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz innym odbiorcom danych, jeżeli posiadają podstawę prawną do ich przetwarzania.

10. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani profilowane.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jeżeli realizacja jego postanowień stanie się niemożliwa lub w znacznym stopniu utrudniona z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub innej przyczyny mającej wpływ na jego postanowienia.
 3. Wprowadzane zmiany będą każdorazowo podawane do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty dla Organizatora.
 4. Wszelkie spory rozstrzygane będą na drodze polubownej, a w sytuacji niedojścia do porozumienia, właściwym będzie właściwy rzeczowo Sąd dla Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania Zarządzenia przez Dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.